gemaakt op : 20 november 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING Maandag 7 december

De eerder op 9 november geplande Algemene Ledenvergadering zal nu worden gehouden op maandag 7 december a.s.

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de ledenvergadering op digitale wijze gehouden worden. Daarnaast kan een klein aantal leden fysiek aanwezig zijn. Het zou fijn zijn als dit laatste vooral zou kunnen gelden voor hen die niet zo van het digitaal vergaderen zijn.
Voor welke wijze u ook kiest hierbij aanwezig te zijn, te allen tijd geldt dat u zich dient aan te melden!
Hieronder staat de aanvangstijd, de locatie en de agenda genoemd.
Aan het eind onder ‘Attentie’ vindt u omschreven hoe u zich kunt aanmelden en waarbij u kunt aangeven op welke wijze u deze ALV wilt volgen.
Lees dit a.u.b. goed door, zodat u goed op de hoogte bent hoe het werkt.

U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van SV Spakenburg.

Datum: maandag 7 december 2020, aanvang 20.00 uur
Locatie: online – kantine SV Spakenburg

AGENDA

  1. 1.       Opening
    1.1     Openingswoord
    1.2     Gedenken overleden leden

1.3     Vaststellen agenda

1.4     Ingekomen stukken

 

2.     Vaststellen notulen van de ALV van 11 november 2019

 

3.     Jaarverslag 2019/2020

 

4.     Mededelingen bestuur

 

  1. 5.     Raad van Advies

5.1   Jaarverslag Raad van Advies

 

  1. 6.      Financiële zaken

6.1a Toelichting financieel jaarverslag 2019/2020

6.1b Goedkeuring financieel jaarverslag 2019/2020

6.1c Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid

6.2  Begroting 2020/2021

6.3 Contributievoorstel 2021/2022

 

  1. 7.     Verkiezingen

7.1  Aftredend en herkiesbaar Raad van Advies: dhr. M.L. (Michiel) Beukers en dhr. R.C. (Richard) Hop

7.2  Kandidaat lid Raad van Advies: dhr. E. (Ewout) Ruitenberg

7.3  Aftredend en niet herkiesbaar bestuur: dhr. G.B.P. (Gert) van Dijk

7.4  Aftredend en herkiesbaar bestuur: dhr. J.E. (Jim) Donkers

7.5  Kandidaat lid bestuur: dhr. P. (Peter) Kroonenberg

7.6  Kandidaat lid bestuur: dhr. H. (Harry) Pitlo

7.7  Kandidaat lid bestuur: dhr. T.W. (Tijmen) Beekhuis

 

(Tegen)kandidaten Bestuur / Raad van Advies kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, dhr. G.B.P. (Gert) van Dijk, Leeuwerik 19.

Daartoe verzoeken wij u om uiterlijk 30 november a.s. een lijst in te dienen, die getekend is door tenminste vijftig stemgerechtigde leden en de desbetreffende kandidaat.

 

  1. 8. Gelegenheid tot het indienen van vragen bestemd voor de rondvraag; deze vragen dienen (schriftelijk) aan het bestuur te worden gericht.

 

  1. 9. Beantwoording van de vragen

 

10. Sluiting

Attentie

Vanwege de huidige beperkingen zal de vergadering op digitale wijze gehouden worden. Daarnaast kan een zeer beperkt aantal leden fysiek aanwezig zijn.

Voor deze vergadering dient u zich aan te melden bij de secretaris en wel vóór zaterdag 5 december a.s. Dit kan door een mailtje te sturen naar secretaris@spakenburg.com onder vermelding van uw lidnummer (dit kunt u vinden op uw ledenpas). U krijgt dan een persoonlijke mail met daarin de informatie hoe u kunt deelnemen. In de mail kunt u ook aangeven of u liever fysiek aanwezig wilt zijn bij deze ledenvergadering.

Na aanmelding krijgt u per mail  de jaarverslagen en de notulen van de vorige vergadering toegestuurd.

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien.
U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken onder vermelding van uw lidnummer: bert.beekhuis@spakenburg.com