gemaakt op : 04 oktober 2018

Algemene Ledenvergadering vlotjes verlopen

Afgelopen woensdagavond vond de 90e ALV plaats bij de blauwen. De opkomst was niet al te groot, maar dat was vooraf wel enigszins de verwachting.

In zijn openingswoord complimenteerde en bedankte voorzitter Klaas Hartog alle vrijwilligers, inclusief de 12e Man en de Havenside, voor de uitstekend verlopen organisatie rondom de Derby.

Vervolgens werden de overleden leden middels een minuut stilte herdacht. Hierna werden de notulen en de jaarverslagen zonder enige reactie hierop met dankzegging vastgesteld. 

Mededelingen van het bestuur
Hierbij werd nader ingegaan op de nieuw in het leven te roepen Hoorcommissie oftewel Adviescommissie Strafzaken welke als een soort buffer tussen de stewardsorganisatie en het bestuur zal staan. In voorkomende gevallen zal men een zo objectief mogelijk advies uitbrengen aan het bestuur. Het reglement hiertoe zal nog definitief worden vastgesteld. De commissie bestaat uit Robert Meeuwsen, Harry Pitlo en Erik Kok.

Dit alles als een vervolgstap op het vorig jaar ingezette beleid van Normen & Waarden. 

Ook werden de huidige ontwikkelingen m.b.t. de Voetbalpiramide geschetst, met daarbij de bekrachtiging dat onder de huidige voorwaarden promotie naar de 1e divisie onbespreekbaar blijft! Overigens hebben de leden te allen tijd hierin het laatste woord.

De toekomstvisie inzake onze accommodatie wordt na de realisering van onze lichtinstallatie verder toegelicht: groot onderhoudsplan, kantine, e.d. Voor dit alles is een deskundige werkgroep in het leven geroepen die zeker een jaar nodig zal hebben om alles goed in kaart te brengen, incl. de financiële onderbouwing. En uiteraard volgt weer een terugkoppeling naar de leden.

Vanuit de Jeugdafdeling volgde een inhoudelijke toelichting op de speerpunten in het nieuwe professionele Jeugdplan, niet alleen ter verbetering van de kwaliteit, maar ook van de kwantiteit, door alle geledingen heen, te beginnen bij onze allerjongste jeugd. Kortom: er zal worden ingezet op een hogere en betere Jeugdopleiding.

Financiën
Een tevreden penningmeester, die, hoewel hij een zwaar jaar achter de rug heeft, blij is met de terugkeer van de derby en daardoor in staat is een sluitende begroting te presenteren.

Voor het afgelopen seizoen was er een verlies begroot. Uiteindelijk is dat beoogde verlies flink overschreden, een teleurstellend resultaat, maar wel verklaarbaar. Achteraf bleek het aantal begrote competitiepunten in de Derde Divisie te laag ingeschat. De kampioenspremie aan de A-selectie kwam daar nog eens overheen. Daar tegenover stond wel dat het kampioenschap een enorme boost heeft gegeven aan de horecaomzet, waardoor de begroting voor dat onderdeel gehaald kon worden. Daarnaast zijn er enkele andere tegenvallers geweest, waaronder tegenvallende recettes. In essentie is het verlies door deze factoren in hoofdzaak te verklaren.

Een logisch gevolg is dat er een rem op niet direct noodzakelijke uitgaven is gezet als gevolg van het oplopende tekort. Aan de andere kant is het goed te constateren dat de begrote inkomsten over het algemeen zijn gehaald. Complimenten aan alle vrijwilligers! Zoals gezegd, kon er, in tegenstelling tot het vorige seizoen, een sluitende begroting met een positief resultaat worden begroot.

Na twee jaar werd er weer een voorstel gedaan tot een kleine contributieverhoging en wel voor het seizoen 2019/2020. De vergadering stemde hier zonder weerklank mee in.  

Bestuursverkiezingen
In de Raad van Advies werd Wim Smit herbenoemd.
In het bestuur werden de kandidaat bestuursleden Wilbert Koelewijn (jeugdzaken) en Frank Hartog (commerciële zaken) benoemd; beiden draaiden overigens al geruime tijd mee in het hoofdbestuur.

Rondvraag
Hierin kwamen nog een paar verhelderingsvragen naar voren betreffende ons complex, de afdeling zaalvoetbal, vergoedingen A- en niet-A-selectiespelers, evenals en een paar organisatorische vragen, w.o. de speeltijd van ons 2e elftal.

Na een ieder te hebben bedankt voor zijn en haar inbreng werd de ALV 2018, incl. een pauze, binnen de twee uur afgesloten.