gemaakt op : 02 oktober 2018

ALV | Algemene Leden Vergadering op woensdag 3 oktober 20.00 uur

Op woensdag 3 oktober aanstaande vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Spakenburg plaats. U wordt van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering.

 

Locatie          : kantine S.V. Spakenburg

Ontvangst     : 19.30 – 20.00 uur 

Aanvang        : 20.00 uur

                  

AGENDA 

 1. Opening
  1.1      Openingswoord
  1.2      Gedenken overleden leden

1.3      Vaststellen agenda

 

 1. Vaststellen notulen van de ALV van 27 september 2017

 

 1. Jaarverslag 2017/2018

 

 1. Mededelingen bestuur

 

 1. Raad van Advies

5.1    Jaarverslag Raad van Advies 

 

 1. Financiële zaken

6.1a Toelichting financieel jaarverslag 2017/2018 

6.1b Goedkeuring financieel jaarverslag 2017/2018

            6.1c Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid

6.2   Begroting 2018/2019

 

Pauze 

(gelegenheid tot indiening van schriftelijke vragen bestemd voor punt 8 de rondvraag; deze vragen dienen aan het bestuur te worden gericht)

 

 1. Verkiezingen

7.1    Aftredend en herkiesbaar Raad van Advies: dhr. W. (Wim) Smit

7.2    Kandidaat bestuurslid: dhr. W. (Wilbert) Koelewijn -- jeugdzaken

7.3    Kandidaat bestuurslid: dhr. F. (Frank) Hartog – commerciële zaken

 

(Tegen)kandidaten Bestuur / Raad van Advies kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, dhr. G.B.P. (Gert) van Dijk, Leeuwerik 19. 

Daartoe verzoeken wij u om uiterlijk 26 september a.s. een lijst in te dienen, die getekend is door tenminste vijftig stemgerechtigde leden en de desbetreffende kandidaat.

 

 1. Beantwoording schriftelijke vragen

 

 1. Sluiting

Attentie

 • De Algemene Ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor stemgerechtigde leden op vertoon van een geldige ledenkaart.
 • De financiële stukken (agendapunt 6) liggen op maandag 1 oktober van 19.30 – 20.30 uur ter inzage in de bestuurskamer (Joop van Leeuwen-Home) bij dhr. B. (Bert) Beekhuis.
 • De stukken voor de agendapunten 2, 3 en 5.1 (notulen en jaarverslagen) kunnen afgehaald worden op maandag 1 oktober van 19.30 – 20.30 uur in de bestuurskamer (Joop van Leeuwen-Home).