Skip to main content

Vertrouwenscontactpersoon

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van SV Spakenburg?
Mijn naam is Gertjan van Harten. Ik ben geboren in 1969 en getrouwd met Gertruud Kruidhof. Samen hebben wij drie kinderen gekregen: twee dochters en een zoon. Onze zoon voetbalt met veel plezier bij de Rooien (G-team) en onze jongste dochter met niet minder veel plezier bij de Blauwen.
Wij wonen sinds 2015 in Spakenburg. In dat jaar ben ik als dominee gaan werken in De Maranathakerk. Vanuit mijn werk ben ik gewend om vertrouwelijke gesprekken te voeren. Ik hoop dat ik niet veel ingeschakeld hoef te worden, maar als dat wel het geval is dan sta ik met alle liefde voor je klaar! Schroom niet om – als het nodig is – contact met me op te nemen. Dat kan via de mail (g.v.h@kpnmail.nl) of via de telefoon (06-83578222).

Hartelijke groet,

Gertjan van Harten

Taakbeschrijving vertrouwencontactspersoon SV Spakenburg
SV Spakenburg wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen dat iedereen met plezier naar de club komt.

De Vertrouwenscontactpersoon is daarom binnen SV Spakenburg het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van SV Spakenburg. De Vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon:

 • Luistert naar de verhalen van leden, betrokkenen en andere stakeholders die hem/haar aanspreken en helpt om situaties op te lossen
 • Helpt leden, betrokkenen en andere stakeholders bij het indienen van een eventuele klacht bij de vereniging, sportbond of politie
 • Indien een klacht van dien aard is dat dit niet binnen de club behandeld kan worden, dan schakelt de vertrouwenspersoon de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in.
 • Geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
 • Rapporteert jaarlijks aan het bestuur van SV Spakenburg het aantal meldingen over ongewenst gedrag. Het bestuur deelt deze informatie via de algemene ledenvergadering
 • Schakelt bij ernstige overtredingen direct met het bestuurd zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden om de leden van SV Spakenburg te beschermen
 • Indien er sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging, kan de vertrouwenscontactpersoon dwingende aanbevelingen doen richting het (jeugd)bestuur van SV Spakenburg en/of de raad van advies.
 • Controleert het (jeugd) bestuur op het daadwerkelijk uitvoeren van het beleid van een verplichte VOG voor vrijwilligers die met jeugd werken.
 • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.

Aanleidingen
U kunt de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van informatie omtrent eventuele vervolgacties:

 • Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder geldend als vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.
 • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: o het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene, o het verspreiden van onwaarheden over persoon,(privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten o het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.
  Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenscontactpersoon kan omgaan met vertrouwelijkheid van de verkregen informatie van de melder, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden. Handelt conform het protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie van de noc*nsf.

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de vertrouwelijkheid bij een van de onderstaande redenen:
– uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.
– indien er sprake is van een strafbaar feit.
– indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.