Skip to main content

De 94e Algemene Leden Vergadering van SV Spakenburg is afgelopen woensdag 16 november voor 122 leden kalm en ordelijk verlopen. Van tevoren werd er nog het nodige vuurwerk verwacht gezien het feit dat het volledig bestuur haar functies ter beschikking had gesteld. Nieuwbakken voorzitter tevens herintreder Marc Schoonebeek wist het “het vuur” zeer gecontroleerd te doven.

Demissionair voorzitter Klaas Hartog haalde in zijn betoog het nog maar eens aan dat gezien de agenda deze vergadering het predicaat “bijzonder” zeker mag dragen. Daarnaast betreurde hij de hele gang van zaken tussen het bestuur enerzijds en de Raad van Advies anderzijds en dat dit louter verliezers opleverde. Wel riep hij de leden op om als een blok achter het nieuw te vormen bestuur te gaan staan.

Los van de hele situatie was er zeker ook positief nieuws te melden. Financieel gezien staat onze club er prima zo niet fantastisch voor. Met een operationeel resultaat van € 150.000,= wordt het eigen vermogen flink versterkt en zijn de centen daarnaast ook hard nodig voor de Toekomstvisie. De begroting voor het lopende seizoen, hoopt met een positief resultaat van € 104.500,= af te sluiten. Gezien de plannen voor de Toekomstvisie zijn dergelijke resultaten simpelweg nodig om niet alleen de verbouwing te kunnen financieren maar ook om de exploitatiekosten te kunnen betalen.Het contributie-voorstel voor het seizoen 2023-2024 was een korte mededeling: de contributies worden niet verhoogd. Zowel het financieel jaarverslag, als de begroting als het contributie-voorstel werd door de aanwezige leden goedgekeurd met daarbij de complimenten aan scheidend penningmeester Bert Beekhuis.

Vervolgens stonden de bestuursverkiezingen op de agenda. Zoals gezegd, trad het voltallige bestuur af. Marc Schoonebeek werd unaniem door de leden verkozen tot nieuwe voorzitter waarna Schoonebeek direct de microfoon en de hamer tot zich nam. Marc introduceerde de nieuwe bestuursleden te weten Robert Offringa (Commerciële Zaken), Gijsbert Jan van der Pol (Algemene Zaken), Ewout Ruitenberg (Penningmeester) en Marijn de Graaf (Secretaris). Ook deze vier kandidaten werden unaniem door de vergadering verkozen.Voorts gaf Marc Schoonebeek aan prioriteit te geven aan het zo snel mogelijk invullen van de functies van bestuurslid Jeugd, Technische Zaken en Veiligheid. Met enkele kandidaten is reeds gesproken.

Het volgende agendapunt was de Raad van Advies. Michiel Beukers, voorzitter RVA, gaf in een verklaring aan dat gezien de ontstane situatie ook de complete Raad van Advies haar functies beschikbaar heeft gesteld. Dit om zowel het nieuwe bestuur als een nieuw te vormen Raad van Advies zonder enige vorm van geschiedenis de huidige en toekomstige problematiek het hoofd te bieden. De RVA blijft demissionair totdat er nieuwe kandidaten zijn gevonden die tijdens de eerstvolgende vergadering door de leden zullen worden gekozen. Na het beantwoorden van een aantal vragen van leden sloot Marc Schoonebeek de vergadering rond 22.10 uur.