Skip to main content
Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je in onze periodieke bijdrage de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.

 

De laatste editie van de Blauwe Bestuursproat dateert alweer van november 2020 en kwam van de hand van Gert van Dijk. In de tussenliggende periode is er helaas nog altijd niet in competitieverband gevoetbald als gevolg van de nog steeds heersende Covid-19 pandemie. Gelukkig is het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar en zijn er recent versoepelingen aangekondigd. Versoepelingen die dermate hoop geven dat er in augustus gestart zou kunnen worden met alle competities. Paradoxaal genoeg, draait het clubgebeuren gewoon door en vindt er achter (en soms ook voor) de schermen het nodige plaats:

 

Algemene Zaken

Covid heeft geleid tot vertraging van ons project Toekomstvisie waarvan de eerste ideeën in 2018 werden gelanceerd. In de afgelopen maanden heeft het bestuur in nauwe samenspraak met de Raad van Advies het project weer opgepakt. Inmiddels zijn een stuurgroep, financiële commissie, commerciële commissie, en projectgroep samengesteld. Daaronder zijn een ontwerpgroep en een aantal werkgroepen opgericht. In verband met de beperkte financiële ruimte is er voor gekozen om het totale project op te delen in vier fasen die in etappes worden gerealiseerd:

· Fase 1: de sporthal.

· Fase 2: oksel waarin alle ruimtes die ten dienste staan aan de ondersteunende verenigingsactiviteiten worden ondergebracht, bestuurskamers, vergaderruimtes, instructielokalen, kantine, toiletgroep, kleding shop, wedstrijdsecretariaat etc en de ‘Wall of fame’ met bergruimtes.

· Fase 3: uitbreiding en upgrading Izaak Veerman tribune, wijzigen indeling.

· Fase 4: overdekte sta-tribune

Aan bureau Bos is de opdracht gegeven om in samenwerking met een aantal werkgroepen vanuit de vereniging een voorlopig ontwerp te maken van fase 1 en 2, waarvoor door het bestuur en Raad van Advies een taakstellend budget is vastgesteld op basis van de beschikbare middelen. Doelstelling is om deze zomer het voorlopig ontwerp klaar te hebben. Deze zullen wij in het najaar presenteren aan de leden en sponsoren. Hierna volgt het definitieve ontwerp onderbouwd met een financieel en commercieel plan, met als uitgangspunt een start van de bouwwerkzaamheden in het voorjaar 2023. Wordt vervolgd … Tot de tijd van verbouwing, dienen bepaalde ruimtes op ons sportpark wel onderhouden te worden. Zo heeft een grote groep van vrijwilligers het Joop van Leeuwen home, het jeugd-wedstrijdsecretariaat en de kantine met heel weinig financiële middelen weer een frisse uitstraling gegeven. Wat het bestuur overigens zorgen baart, is het gebruik van de sportvelden op de momenten dat het park eigenlijk gesloten is. Wij constateren dat er naast het bekende balletje trappen er veel zwerfafval wordt achtergelaten en zelfs spullen worden gesloopt door met name jongeren. Overal op ons park hangen camera’s dus de daders kunnen binnenkort een brief of zelfs bezoek aan de deur verwachten. De politie zal de komende tijd wat meer rond de sportparken gaan surveilleren en optreden indien dit nodig is. Een boodschap aan ieder die het betreft: verpest het nou niet en zorg dat je het veld netjes achterlaat!

 

Technische zaken

Voor het seizoen 2021-2022 heeft de technische commissie de A-selectie inmiddels volledig rond. Via de website worden wij daarvan keurig op de hoogte gehouden. Zowel van de aangetrokken spelers als van die die ons gaan verlaten. Niet onvermeld mag blijven de aankondigingsfilmpjes gemaakt door ons media team. Die van Volendammer Roy Tol, met een belangrijke bijrol voor Kees Tol, mag daarbij zeker genoemd worden. Binnen de staf zal Toine Rorije in de functie van Assistent worden opgevolgd door Rob van Diermen en Toine zelf wordt trainer-coach van het nieuw te vormen U23 team. Hans Wiesenekker blijft trainer coach van het tweede wat zeker niet op recreatiebasis verder gaat en een belangrijke rol zal blijven vervullen. Hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen volgend jaar, daar is iedereen zeer benieuwd naar.

 

Jeugdzaken

Hoofd Jeugd Opleidingen Maurice Pot blijft ook de komende 3 seizoenen aan SV Spakenburg verbonden. De weg die 3 jaar geleden alweer is ingezet, werpt links en rechts zijn vruchten af en beide partijen vonden het belangrijk om voor eenzelfde periode met elkaar verder te gaan. Afwijkend van de afgelopen contractperiode, is dat Maurice vanaf komend seizoen volledig beschikbaar is voor de Blauwen. De maand juni is aanstaande en dat betekent dat het Ukkievoetbal weer gaat losbarsten. In de plaatselijke media en op social media wordt hier al de nodige aandacht aan besteed en de eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Dit jaar mogen wij een primeur beleven want voor het eerst kunnen kinderen uit geboortejaar 2017 (4, sommige zelfs nog 3 jaar) zich ook aanmelden. De teamindelingen voor het nieuwe seizoen beginnen ook vorm te krijgen. Het doel is om vanaf 31 mei te starten met de nieuwe, voorlopige groepen met de nieuwe trainers. In de komende week zal het huidige voetbalseizoen worden afgesloten en nadere informatie worden geven.

 

Algemene Jeugdinformatie

Ook maken we graag van deze gelegenheid gebruik om de laatste ontwikkelingen van de club te delen. SV Spakenburg heeft zich namelijk als doel gesteld om dé opleider van de regio te worden.

In dat kader zijn er inmiddels verschillende zaken gerealiseerd zoals hieronder beschreven.

– Integrale (technische) beleidsplannen met leerlijnen.

– Trainingsondersteuning aan de hand van onder meer onze digitale app (VTON)

– Train de speler en train de trainer opleidingsplannen.

– Meer en betere samenwerking binnen de vereniging.

– Opleiden van eigen blauwe (jonge) trainers die worden ondersteund door ervaren trainers. Doel is om in de komende jaren zo veel als mogelijk teams te voorzien van eigen opgeleide trainers.

– Nog meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler en trainer op sociaal, mentaal, technisch, tactisch en fysiek-motorisch gebied m.b.v. onder meer integrale techniekcursussen, fysieke en sociaal-mentale training, coaching en diverse opleidingen.

– Voortdurende persoonlijke aandacht vanuit de professionele jeugdorganisatie voor de teams en spelers aan de hand een duidelijke rolverdeling van trainer / leider. De trainer voor met name de voetbalvaardigheden en de leider voor de organisatie van het team.

We zijn er ons bewust van dat we als vereniging behoorlijke ambities hebben. Aan de andere kant hebben we ook laten zien dat we met elkaar tot hele mooie dingen in staat zijn. Uiteraard vanuit de volle overtuiging dat de spelers plezier hebben en zich maximaal kunnen ontwikkelen, zodat iedereen graag lid wil zijn en blijven van onze mooie voetbalclub. Het traditionele pupillenkamp kan door alle coronaperikelen helaas weer niet doorgaan. Desondanks is de JAC drukdoende een alternatief programma in elkaar te zetten om de kinderen (en ouders) die het betreft een heerlijke voetbaldag/-middag te bezorgen.

 

90 jaar

Op 15 augustus aanstaande bestaat onze vereniging 90 jaar. Iets waar wij niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Er is daarom een commissie in het leven geroepen om hieraan de nodige aandacht te gaan besteden. De leden uit die commissie vertegenwoordigen eigenlijk de gehele vereniging en gezocht is naar het ultieme, gemêleerde gezelschap. Al een aantal maanden vergadert deze commissie en besloten is om, mede gezien de onzekerheden in verband met corona, er geen feestdag, geen feestweek, geen feestmaand maar een feestjaar van te maken. Er worden gedurende het jaar allerlei evenementen georganiseerd in het kader van het 90 jarig bestaan. De aftrap zal evenwel plaatsvinden op zaterdag 14 augustus (zie het als onze verjaardag) en vervolgens zal er iedere maand iets in het kader daarvan worden georganiseerd. Een speciaal 90 jaar SV Spakenburg logo is hiervoor ontwikkeld. In alles zal de nostalgie, de historie en de authenticiteit herleven. In juni 2022 zal de apotheose moeten plaatsvinden met een gigantisch slotfeest. Houd daarom de nodige kanalen zoals de website, twitter, instagram enz. goed in de gaten. #since1931

Financieel

Het mag geen verassing zijn door te melden dat ook wij als voetbalvereniging hard worden geraakt door de Covid-19 pandemie. Al bijna een heel seizoen lang, is de kantine gesloten en vinden evenementen niet plaats. Dat heeft ontegenzeggelijk invloed op het huishoudboekje van onze penningmeester. De verwachting is dan ook dat er aan het einde van het seizoen rode cijfers geschreven gaan worden. Het is de taak van het bestuur om dit bedrag natuurlijk zo klein mogelijk te houden. Op allerlei manieren worden er toch besparingen gerealiseerd en is het bijvoorbeeld de technische commissie niet alleen gelukt een representatieve selectie samen te stellen, maar heeft de commissie uitstekend rekening gehouden met de beschikbare, financiële middelen. Gelukkig is de solvabiliteit (de mate waarin de club aan haar financiële verplichtingen op zowel de korte als de lange termijn kan voldoen) op orde zodat niet hoeft te worden gevreesd dat SV Spakenburg in de problemen gaat komen.

 

Commercieel

De sponsorcommissie is er in geslaagd om de 3 shirtsponsoren, Schoonderbeek Bouw, TinQ en Bakkerij ’t Stoepje, voor minimaal 1 seizoen te behouden. Dat is een pluim waard in deze economisch gezien onzekere tijden. Daarnaast hebben TinQ en ’t Stoepje zelfs aangegeven shirtsponsor te gaan worden voor het komend seizoen startende U23 team. TinQ op de voorzijde, ’t Stoepje op de achterzijde. In het kielzog van deze drie bedrijven heeft ook hoofd-jeugsponsor Hapam haar sponsorcontract met liefst 3 jaar verlengd. Hapam, onderdeel van de Van Halteren Groep, is inmiddels niet meer weg te denken bij Spakenburg. Al meer dan 30 jaar(!!!!) is dit bedrijf reeds aan onze club verbonden. Eerst als shirtsponsor van het eerste elftal en nu dus al jaren de financieel ondersteuner van onze jeugd. Aan loyaliteit bij Hapam dus duidelijk geen gebrek en daar kunnen wij als club alleen maar intens dankbaar voor zijn. Ook heeft deze commissie al voorzichtig wat sponsorbijeenkomsten gepland zoals het jaarlijks terugkerende Spakenburg Golf Open Business en er wordt achter de schermen al gewerkt aan de Blauwe Botter Race (jazeker, dit kalenderjaar nog!) Tot slot: Wellicht kunnen wij elkaar weer op het voetbalveld begroeten want ook de terrassen van de sportkantines zijn sinds 18 mei jl. geopend. 2 personen per tafel op anderhalve meter en maximaal 50 Blauwen. Na de eerste zaterdag dat het terras was heropend, kregen wij niet alleen bezoek van de BOA maar ook een waarschuwing dat de regels niet werden nageleefd. Aan het verzoek op de website om die regels wel na te leven werd gelukkig gehoor gegeven zodat ons een boete bespaard bleef en de kantine gewoon open mag en kan blijven. Klasse! Laten wij hier een passend gevolg aan geven zodat wij zo snel mogelijk weer naar normaal kunnen!

Het bestuur.