Skip to main content

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de ledenvergadering op zaterdagmiddag 18 december aanstaande om 14.00 uur (fysiek) worden gehouden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de bijeenkomst ofwel in de kantine ofwel in de sporthal worden gehouden. Daar zal op anderhalve meter en na het tonen van een geldig Corona Toegangs Bewijs de volgende agenda worden afgewerkt:

AGENDA

 1. Opening
  1 Openingswoord
  1.2     Gedenken overleden leden
  1.3     Vaststellen agenda
  1.4     Ingekomen stukken
 1. Vaststellen notulen van de ALV van 7 december 2020
 2. Jaarverslag 2020/2021
 3. Mededelingen bestuur
  4.1 Jeugdzaken
  4.2 Veiligheidszaken
  4.3 Onderhoud
  4.4 Toekomstvisie Sportpark
  4.5 technische zaken
  4.6 commerciële zaken
 4. Raad van Advies
  • Jaarverslag Raad van Advies
 1. Financiële zaken
  6.1a Toelichting financieel jaarverslag 2020/2021
  6.1b Goedkeuring financieel jaarverslag 2020/2021
  6.1c Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
  6.2 Begroting 2021/2022
  6.3 Contributievoorstel 2022/2023
 1. Verkiezingen
  • Aftredend en herkiesbaar Raad van Advies: dhr. J.W.E. (Joep) Hopman
  • Aftredend en herkiesbaar bestuur: dhr. P. (Peter) Kroonenberg en dhr. B. (Bert) Beekhuis.

(Tegen)kandidaten Bestuur / Raad van Advies kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, dhr. T.W. (Tijmen) Beekhuis via secretaris@spakenburg.com.

Daartoe verzoeken wij u om uiterlijk 11 december a.s. een lijst in te dienen, die getekend is door tenminste vijftig stemgerechtigde leden en de desbetreffende kandidaat.

 1. Gelegenheid tot het indienen van vragen bestemd voor de rondvraag; deze vragen dienen (schriftelijk) aan het bestuur te worden gericht.
 2. Beantwoording van de vragen
 3. Sluiting

ATTENTIE

Vanwege de huidige regelgeving dient u zich verplicht voor deze vergadering aan te melden bij de secretaris en wel vóór vrijdag 17 december a.s. Dit kan door een mailtje te sturen naar secretaris@spakenburg.com onder vermelding van uw naam en lidnummer (dit kunt u vinden op uw ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien.

U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken onder vermelding van uw lidnummer: bert.beekhuis@spakenburg.com